Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy Marklowickiej 21E

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL. ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 21E, mapa 9, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działka nr 2209/201, użytek Bi, o pow. 15.341 m², opisanej w księdze wieczystej GL1W/00055938/5.
W dziale III księgi wieczystej znajdują się wpisy ograniczonych praw rzeczowych dot. służebności drogowych.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości: I zorganizowany w dniu 3 października 2014 r. oraz II zorganizowany w dniu 2 kwietnia 2015 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1.750.000,00 zł (netto)
Wysokość zaliczki: 175.000,00 zł płatna do dnia: 28 lipca 2015 r.
Minimalne postąpienie: 17.500,00 zł
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 21E, posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od ulicy Marklowickiej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali o pow. użytkowej 664 m2, linią sortowniczą odpadów komunalnych zmieszanych, linią sortowniczą odpadów ze zbiórki selektywnej, wiatą stalową z kanałem zsypowym oraz wagą najazdową samochodową. Na nieruchomości znajdują się również drogi dojazdowe i place o nawierzchni asfaltowobetonowej.

2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego – tereny położone przy ulicy Marklowickiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XXII/225/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 75, poz. 2240 z dnia 11 sierpnia 2004 r. położona jest w terenach o symbolu UI-2 – tereny usług innych.

3. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 15 lipca 2014 r.

4. Rokowania zostaną przeprowadzone w obecności uczestników rokowań w dniu 4 sierpnia 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy
ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b w zaklejonych kopertach z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej 21E.” – do dnia 28 lipca 2015 r. do godz. 13.00.

5. Zaliczkę w wysokości 175.000,00 zł należy wnieść do dnia 28 lipca 2015 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA. Za datę wniesienia zaliczki uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, zaliczka winna być wniesiona przez obojga małżonków.

6.Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości w miejscu położenia, stanem technicznym zabudowań, dokumentacją techniczną, uzgodnieniami branżowymi
d) proponowaną cenę netto (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób zapłaty,
e) w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważnych 6 miesięcy), ewentualnej zgody organów statutowych do działania w ich imieniu jeżeli są wymagane lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,
f) oświadczenia drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w rokowaniach drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu rokowań oraz w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży będącej przedmiotem rokowań,
e) promesy MSW, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem rokowań w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380),
f) kserokopię dowodu wpłaty zaliczki w podanej wysokości,
g) numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka,w przypadku nie wygrania rokowań.
7.Uczestnik przystępujący do rokowań zobowiązany jest przedłożyć Komisji w dniu rokowań dowód tożsamości.
8. Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.
9. Wpłacona zaliczka przez uczestnika rokowań podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego rokowania w dniu zapłaty pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości,
– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia rokowań,
– przepadkowi, jeżeli uczestnik, który rokowania wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora rokowań tj. najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
10. Nabywca nieruchomości ustalony w rokowaniach zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w rokowaniach, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę.
11. Nabywca nieruchomości ustalony w rokowaniach zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
12. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać rokowania jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu rokowań wraz
z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.
13. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
14.Informacji w sprawie rokowań udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 106,
tel. 32 4590509 lub 32 4590507. Oględziny nieruchomości odbywać się będą w obecności pracownika Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śl. oraz pracownika Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Szymczak
I Zastępca Prezydenta Miasta

Możliwość komentowania jest wyłączona.