Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z przedsiębiorstwami świadczącymi usługę dostępu do Internetu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego .

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z przedsiębiorstwami świadczącymi usługę dostępu do Internetu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach projektów „Internet w domu – cyfrowe okno na świat”, „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego“ oraz „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

 1. INFORMACJE OGÓLNE:

Zaprasza się firmy świadczące usługę dostępu do Internetu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego do udziału w pisemnych konsultacjach dotyczących dostępności usług i/lub technicznych możliwości wykorzystania posiadanej infrastruktury na potrzebę zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu osobom z grupy docelowej projektu PO IG 8.3 elnclusion.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy świadczenia przez Miasto Wodzisław Śląski usługi dostępu do Internetu bezpłatnie lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r.). Usługa będzie świadczona bezpłatnie lub po cenie niższej niż rynkowa zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. przez JST — Miasto Wodzisław Śląski – na rzecz użytkowników końcowych, tj. grupy docelowej projektu stanowiącej odpowiednio:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 2. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 3. Dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym do 25 roku życia z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 5. Rodziny zastępcze;
 6. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
 7. Dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym do 25 roku życia z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.

Działalność będzie prowadzona proporcjonalnie do potrzeb i w sposób niedyskryminujący tj. będzie odpowiednia do zidentyfikowanych lokalnych potrzeb i do braku możliwości zaspokojenia ich przez rynek, a także uwzględni zróżnicowanie odbiorców w zakresie świadczonych usług. Założenia są zgodne z art. 6 ust, 1 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. i są zgodne z Wytycznymi Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 — Społeczeństwo informacyjne — zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. — Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion dostępnymi na: http://www.poig.2007-2013.gov.pl.

 

 1. TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Na mocy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz., 675), zwanej dalej: „Ustawą z dnia 7 maja 2010  r.”, Miasto Wodzisław Śląski ogłasza rozpoczęcie konsultacji publicznych w ramach projektów „Internet w domu – cyfrowe okno na świat”, „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego“ oraz „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” (zwanych dalej „Projektami”) realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 — Społeczeństwo informacyjne — zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. — Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion.

 1. MIEJSCE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Ogłaszającego: Miasto Wodzisław Śląski, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4 oraz na stronie internetowej: http://ogloszenia.wodzislaw-slaski.pl/ oraz wysłana do operatorów telekomunikacyjnych świadczących swoje usługi na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 1. TERMIN ZGŁASZANIA UWAG:

Uwagi można przesyłać w terminie 14 dni od dnia następującego po dacie publikacji niniejszego ogłoszenia.


 1. MIEJSCE i FORMA ZGŁASZANIA UWAG:
  Uwagi można przesyłać:
 2. a) listownie na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.

Osoba do kontaktu; Zbigniew Gamza, tel. 32 4590470, fax. 32 7218703 , e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl (z dopiskiem „Konsultacje – POIG”)

 1. PODSUMOWANIE:

Podejmowana działalność będzie prowadzona w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. Działalność będzie prowadzona w celu dostarczenia usług do osób wykluczonych cyfrowo w ramach projektów pn. „Internet w domu – cyfrowe okno na świat”, „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego“ oraz „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Usługa będzie świadczona przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych oraz przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich; oznacza to, że operator sieci nie może odmawiać połączenia sieci z innymi sieciami telekomunikacyjnymi publicznymi i komercyjnymi oraz dostępu do wybudowanej infrastruktury, jeśli jest to możliwe. Zastrzega się możliwość odmowy dostępu do posiadanej infrastruktury w przypadku negatywnego zaopiniowania takiej możliwości przez Instytucję Wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Priorytet 8 — Społeczeństwo informacyjne — zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. — Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu — elnclusion.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Cel główny projektów „Internet w domu – cyfrowe okno na świat”, „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego“ oraz „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” to: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu przez techniczne zapewnienie dostępu do Internetu o przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s dla co najmniej 200 Beneficjentów Ostatecznych.

Usługa ta jest świadczona bezpłatnie przez Miasto Wodzisław Śląski – na rzecz użytkowników końcowych, tj. grupy docelowej projektu (Beneficjentów Ostatecznych)stanowiącej odpowiednio:

 1. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 2. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 3. Dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym do 25 roku życia z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
 4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 5. Rodziny zastępcze;
 6. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
 7. Dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym do 25 roku życia z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.

W ramach projektu powstały punkty koordynacyjne świadczące dostęp do Internetu:

6 – w filiach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,

4 – w Świetlicach Środowiskowych,

10 – w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach,

1 – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

oraz HotSpoty w 12 miejscach wybranych przez mieszkańców: Rynek Miejski, skwer przed Szpitalem Miejskim, „Trzy Wzgórza” (Jary – tymczasowo Przedszkole nr 15), skwer – Dzielnica Zawada, skwer – Dzielnica Wilchwy, Park Miejski, skwer – Dzielnica Jedłownik, skwer – Nowe Miasto (blok 42), Oś. Piastów (Przedszkole nr 16), Dzielnica Marusze, „Balaton”, stadion „ODRA”. Internet dostarczany jest tam z prędkością 512 kbit/s i rozłączany po 60 min. użytkowania (wymaga rejestracji przez portal).

Internet jest dostarczany na obszarze Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca

 

Formularz zgłaszania pytań

Możliwość komentowania jest wyłączona.