Ogłoszenie o składaniu ofert na prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu opublikowanym w dniu  22  lipca 2015 roku o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na zadanie pod nazwą:

Konserwacja rowów melioracyjnych położonych na gruntach miejskich

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:

Zakład Wielobranżowy

MELKAD”

inż. Klemens Scheithauer

ul. Wolności 128A

44-285 ŁAŃCE

Wartość oferty: 37 788,29 zł – brutto.

_________________________

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje Wykonawcy do wykonania prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych położonych na gruntach miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotowe rowy melioracyjne oznaczone są symbolami: W-6 , J-1, J-Ko-1, J-1, W-d-17 oraz rów melioracyjny położony przy ul. Głożyńskiej.

Oferty należy składać w formie pisemnej, z dopiskiem „Oferta na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych” w Kancelarii Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ulicy Bogumińskiej 4 B, w terminie do dnia 29.07.2015 r. do godz. 15ºº

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u Pani Wandy Stroińskiej pod nr tel. 32 45 90 450.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunków zamówienia w załączeniu.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych, położonych na gruntach miejskich na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotowe rowy melioracyjne zgodnie z opracowaną dokumentacją oznaczone są symbolami:

 • rów W-6 687 mb – położony przy ul. Piaskowej,

 • rów J-1 613 mb – łącznik ulic: Rogowska – Cisowa,

 • rów J-Ko-1 – 650 mb – łącznik ulic: Rogowska – Czyżowicka,

 • rów J-1 – 117 mb – położony przy ul. Słowiańskiej,

 • rów W-d-17 – 54 mb – położony przy ul. Pośpiecha.

 • rów bez nazwy – 25 mb – położony przy ul. Głożyńskiej.

Łączna długość rowów przeznaczonych do konserwacji i utrzymania wynosi 2 146 mb.

Szczegółowy przedmiot zamówienia podany jest w załączonym „Przedmiarze robót na wykonanie planowanych do konserwacji rowów melioracyjnych”, który obejmuje wszystkie prace związane z prawidłową konserwacją i utrzymaniem ww. rowów melioracyjnych.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09 2015 r.

3. Warunki i kryteria wyboru ofert.

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i budowy urządzeń wodno  – melioracyjnych – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 1 rok przed upływem składania oferty,

 • doświadczenie w zakresie wykonywania zadań: konserwacji i budowy urządzeń wodno-melioracyjnych musi być poparte dokumentem o wpisie do działalności gospodarczej (lub innym równoważnym wpisie) nie później niż 01.01.2008 roku.

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedłożą odpowiednie uprawnienia osoby, która odpowiadać będzie za prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia,

4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śl. – Biuro Obsługi Klienta, do dnia 29.07.2015 r. do godz. 15ºº

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena (wartość brutto) za wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania lub zmiany jego zakresu w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta w wycenie wartości robót przekroczy wartość planowaną przez Zamawiającego.

6. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

Wykonawca nie spełniający wymaganych warunków lub który nie dostarczy wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Załączniki

 1. Wzór oferty

 2. „Przedmiar” robót na wykonanie konserwacji ww. rowów melioracyjnych
  przedmiar 1
  przedmiar 2
  przedmiar 3
  przedmiar 4
  przedmiar 5
  przedmiar 6

Możliwość komentowania jest wyłączona.