Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego w budynkach stanowiących własność Wodzisławia Śląskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego w budynkach stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2016 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

 • uzupełniony załącznik nr 2,

 • kserokopię uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania osoby, która przeprowadzać będzie kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu,

 • kserokopię świadectwa mistrza w rzemiośle kominiarskim osoby lub uprawnień w odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, kominów przemysłowych, kominów wolno stojących, kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych., która przeprowadzać będzie kontrolę przewodów kominowych i dymnych,

 • kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12.02.2016 r. do godz. 13:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

  ul. Bogumińska 4

  44-300 Wodzisław Śląski

 • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
Wynik postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.