Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie ofertycenowej na wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego tj.

Opis przedmiotu zamówienia:

 • tablice wykonane z PCV odpornej na warunki atmosferyczne – słońce, deszcz itp…

 • grubość 5 mm

 • wymiary: wysokość 30 cm x szerokość 45 cm

 • w rogach tablicy otwory na wkręty

 • z tyłu tablicy taśma dwustronna mocująca

 • tło tablicy: czerwone

 • kolor liter: biały

 • treść zawarta na tablicach – zgodnie z załączonym nr 2

 • ilość tablic – 25 szt.

Termin realizacji zamówienia: w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik 1

 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 21.07.2015 r.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wykaz tablic

3. Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.07.2015 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:

Na wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę

PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama

ul. Wojska Polskiego 45

98-300 Wieluń

Cena oferty brutto: 369,00 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.