Ogłoszenie o składaniu ofert na zadanie Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja drogi – boczna Chrobrego 330 – 330 d”.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczalnej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja drogi – boczna Chrobrego 330 – 330 d”.

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl.Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel.: /32/ 4590557, /32/ 4590545

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja drogi – boczna Chrobrego 330 – 330 d”

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełny zakres czynności określonych w odpowiednich przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz rozliczanie finansowe inwestycji, dyspozycyjność w tym bezwzględny osobisty udział w spotkaniach, naradach i wizjach związanych z realizacją inwestycji w godzinach pracy tutejszego urzędu miasta (od poniedziałku
do środy 715-1515, czwartek 715-1715, piątek 715-1315), obecność na placu budowy umożliwiająca prawidłową realizację inwestycji, przygotowywanie wzorów pism i protokołów związanych z realizacją inwestycji.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres pełnienia nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej oraz czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z zaleceniami Inwestora.

Wartość realizowanego zadania => cena 150 731,80 zł brutto(Wartość kosztorysu inwestorskiego).

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania – 18 sierpnia 2014 r.

Termin zakończenia realizacji zadania – 15 października 2014 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę nadzoru inwestorskiego winna obejmować wszystkie czynności umożliwiające prawidłową realizację inwestycji w tym:

– całkowite rozliczanie finansowe inwestycji,

– dyspozycyjność, w tym bezwzględny osobisty udział w spotkaniach, naradach i wizjach związanych z realizacją inwestycji w godzinach pracy tutejszego urzędu miasta (od poniedziałku
do środy 7
15-1515, czwartek 715-1715, piątek 715-1315),

– obecność na placu budowy umożliwiająca prawidłową realizację inwestycji,

– przygotowywanie wzorów pism i protokołów związanych z realizacją inwestycji.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności:

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego określonego w punkcie nr 2 niniejszego zaproszenia
do złożenia oferty.

2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową inspektor nadzoru wystawi faktury VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace nadzoru inwestorskiego stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót wykonawczych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa wartość oferty brutto.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowania o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

8. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Biuro Obsługi Klienta Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4 B, 44-300 Wodzisław Śląski
w terminie do dnia
14 sierpnia bieżącego roku do godz. 1300w zaklejonej i opisanej kopercie „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja drogi – boczna Chrobrego 330 – 330 d”.

Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy.

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Grzegorz Połomski inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu /32/ 4590557, /32/ 4590545.

Umowa _Projekt
Oferta cenowa-inspektor nadzoru

Możliwość komentowania jest wyłączona.