Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych na ulicy Kolejowej

Ogłoszenie

Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowychniezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. Dz.U. poz. 518 z późn. zm.) oraz
w wykonaniu Zarządzenia Nr OR-I.0050.00221.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczone została do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie
wg ewidencji gruntów

Oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia

Rodzaj

użytków

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie
i sposób zagospodarowania

Cena

nieruchomości

(netto)

1.

2666/108

mapa 8

obręb Wodzisław

2655/106

mapa 8

obręb Wodzisław

GL1W/00007340/5

GL1W/00068994/9

9747 m2

672 m2

Ł

Wp

Nieruchomości położone
w Wodzisławiu Śl.
przy
ul.
Kolejowej o łącznej pow. 10.419 m2. Działki zlokalizowane są przy głównym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu krajowym, droga prowadząca
z Rybnika do granicy państwa
z Czechami nr 78 – przejście graniczne w Chałupkach. Działki mają kształt nieregularny, częściowo zadrzewione.
Na nieruchomościach znajdują się urządzenia liniowe – sieć kanalizacyjna sanitarna ks Ø500 i ks Ø1600 oraz studzienki kanalizacyjne.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego terenu pomiędzy ulicą Witosa, Jastrzębską i torami kolejowymi, zatwierdzo-nym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXXV/338/09z dnia 27maja 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132 poz. 2680z dnia 28lipca 2009 r. działki położone są w terenach o symbolach UC01 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych
o pow. sprzedaży powyżej 2000 m
2, W/Z01 – tereny zieleni i wód powierzchniowych, KDG01 – tereny dróg publicznych – główna ruchu przyśpieszonego.

860.000,00 zł

Sprzedaż podlega opodatkowaniu

podatkiem od towarów

i usług wg stawki 23%

Terminy zapłaty

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Termin do złożenia wniosku zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa w dniu 19.08.2014 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta na okres 21 dni tj. od dnia 08.07.2014 r. do dnia 28.07.2014 r.

 

z zasobu nieruchomości Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego przeznaczone została do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lp.

Oznaczenie
wg ewidencji gruntów

Oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia

Rodzaj

użytków

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie
i sposób zagospodarowania

Cena

nieruchomości

(netto)

1.

3414/141

mapa 3

obręb Wodzisław

2662/108

mapa 8

obręb Wodzisław

2660/108

mapa 8

obręb Wodzisław

2658/108

mapa 8

obręb Wodzisław

GL1W/00007340/5

GL1W/00031968/0

GL1W/00007231/8

GL1W/00048351/4

3670 m2

3053 m2

6011 m2

6200 m2

Ł, R

Ł

Ł

Ł

Nieruchomości położone są
w Wodzisławiu Śl. przy
ul. Kolejowej o łącznej pow. 18.934 m2. Działki zlokalizowa-ne są przy głównym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu krajowym, droga prowadząca
z Rybnika do granicy państwa
z Czechami nr 78 – przejście graniczne w Chałupkach. Działki mają kształt nieregular-ny, częściowo zadrzewione.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego terenu pomiędzy ulicą Witosa, Jastrzębską i torami kolejowymi, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXXV/338/09z dnia 27maja 2009 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132 poz. 2680z dnia 28lipca 2009 r. działkanr 2662/18 położonajest w terenach
o symbolu
UC01 –tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, działki nr 3414/141, 2660/108, 2658/108 położone są w terenach o symbolach UC01 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych
o pow. sprzedaży powyżej 2000 m
2, W/Z01 – tereny zieleni i wód powierzchniowych.

1.870.000,00 zł

Sprzedaż podlega opodatkowaniu

podatkiem od towarów

i usług wg stawki 23%

Terminy zapłaty

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Termin do złożenia wniosku zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa w dniu 19.08.2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.