Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na usługi geodezyjno-kartograficzne : ul. Wiejska

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Unieważniam ogłoszone w dniu 14 maja 2014r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wznowienia granic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) działki nr 500/101, k.m.1, obręb Marusze, o pow. 0,9788 ha, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl., zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00006177/4, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Wiejskiej – (około 7 punktów granicznych).

Możliwość komentowania jest wyłączona.