Ogłoszenie o wykonaniu operatów szacunkowych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

I. Wycena w formie operatu szacunkowego do ustalenia opłaty planistycznej części nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Sl. oznaczonej jako działka nr 1495/33 o pow. ok. 940, 83m2 , KW GL1W/00010565/2.

II. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty zawarcia umowy.

III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

IV. Warunki gwarancji:

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

V. Inne informacje:
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Aleksandra W. Szymczak telefon: 32 45-90-444 w godzinach: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15, czwartek godz. 7.15 – 17.15, piątek godz. 7.15 – 13.15.

VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego,

2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane ( w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

VII. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena brutto.

VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14.07.2014r. do godziny 12,00.

IX. Dopuszcza się złożenie ofert:

1) w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

2) za pośrednictwem faksu – 32 7218703

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw – slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
załącznik – oferta cenowa

Ogłoszenie o wyborze – TUTAJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.