Ogłoszenie o wykonaniu wznowienia granic przy ul. Głożyńskiej

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
I. Wykonanie wznowienia granic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) n/w działek:
1) nr 252 k.m. 3, obręb Radlin, powierzchnia 0,0430 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00053175/4, położona w Wodzisławiu Śl. przy ul.Głożyńskiej – (około 8 punktów granicznych);
2) nr 251, k.m. 3, obręb Radlin, powierzchnia 0,3780 ha, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00053175/4, położona w Wodzisławiu Śl. przy ul.Głożyńskiej – (około 5 punktów granicznych).
II. Termin realizacji zamówienia:
I etap: Okazanie granic w terenie, przedłożenie kopii protokołu z czynności wznowienia znaków granicznych z podaniem informacji o ewentualnych zmianach dotyczących danych ewidencyjnych.Termin wykonania I etapu 45 dni od daty podpisania umowy.
II etap: Przedłożenie mapy zasadniczej wraz z protokołem potwierdzającym przyjęcie operatu ze wznowienia granic do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wodzisławiu Śl. i przygotowanie dokumentów do ewentualnych zmian w ewidencji oraz w księdze wieczystej, których kopie należy przedłożyć Zamawiającemu. Termin wykonania II etapu 45 dni od daty zakończenia I etapu.
III. Warunki płatności:
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
IV. Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.
V. Inne informacje:
Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi zaącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.
VI. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
VII. Kryteria wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
VIII. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 10 lipca 2014r. do godz. 1000.
IX. Dopuszcza się złożenie ofert:
1) w formie pisemnej na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
2) za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
3) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Umowa – wzn.granic ul.Głożyńska
załącznik – wznowienie granic ul.Głoyńska
Załącznik – wybór oferty

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.