Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wymienionego studium

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wymienionego studium

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 2 – 5 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U.  z 2013 r., poz 1235 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.07.2015 r. do 07.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4a, w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji, pokój nr 207 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku-środy: od 9ºº – 14ºº, czwartek: od 12ºº – 17ºº, piątek: od 9ºº – 13ºº).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 22.07.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, pokój nr 23.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów.

Uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2015 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej,

  2. ustnie do protokołu,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.