Ogłoszenie o zamówieniu „Rozbudowa monitoringu Wodzisławia Śląskiego”

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na „Rozbudowę monitoringu Miasta Wodzisławia Śląskiego”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: rozbudowę monitoringu miasta Wodzisławia Śląskiego.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy monitoringu miejskiego o sześć obrotowych punktów kamerowych (PK) zlokalizowanych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zmówienia 45 dni od daty podpisania umowy.

 1. Warunki gwarancji:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót.

 1. Wymagania dotyczące oferty:

  • Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

  • Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

  • Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej i opisanej kopercie „Oferta na rozbudowę monitoringu Miasta Wodzisławia Śląskiego” w jeden następujący sposób:

     1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15, Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4a,

     2. za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

w terminie: nie później niż do dnia 7 października 2014 r. do godz. 1400

 • Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 • Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy oraz dokumenty wyszczególnione w punkcie V.

 1. Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

   • Zaświadczenie / certyfikat integratora zaawansowanych systemów CCTV IP – IndigoVision – w zakresie projektowania, instalacji, konfiguracji, konserwacji i obsługi w stopniu zaawansowanym. Zaświadczenia/certyfikaty powinny być wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora (partnera). W przypadku certyfikatu wydanego przez dystrybutora (partnera) należy dołączyć dokument wystawiony przez producenta potwierdzający autoryzację dystrybutora/partnera.

   • Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie serwisu systemu monitoringu IP w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

  • Wymagane jest wykonanie/wykonywanie minimum 1 usługi polegającej na serwisie systemu monitoringu miejskiego IP na bazie oprogramowania IndigoVision pracującego z radiowym przesyłem obrazu i sterowania o wartości minimum 25 000,00 zł brutto.

  • Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane / są wykonywane należycie.

 1. Wybór oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 1. Warunki płatności

  • Zamawiający ureguluje należność przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót, i otrzymania faktury.

Szczegółowych informacji udziela mgr Janusz Lipiński komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim pod nr telefonu /32/ 4551345.

Załączniki:

Możliwość komentowania jest wyłączona.