Ogłoszenie o zgłaszaniu ofert wykonania prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

na wykonanie prac związanych z prowadzeniem bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych stanowiących własność miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją następujących sygnalizacji świetlnych:

 • skrzyżowanie ulic Jastrzębska – Kopernika – Bracka;

 • przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szpitala nr 1;

 • przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szkoły Podstawowej nr 5;

 • wysięgnik z pulsującym sygnałem żółtym na ul. Jastrzębskiej obok Szkoły Podstawowej nr 8;

 • wysięgnik z pulsującym sygnałem żółtym na ul. Jastrzębskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Topolową;

 • skrzyżowanie ulic Łużycka – Marklowicka;

 • skrzyżowanie ulic Jastrzębska – Łużycka.

Szczegółowy zakres robót:

1. Objęty kwotą ryczałtową dotyczy bieżącego utrzymania sygnalizacji, polegającego na:

 • czyszczeniu aparatu sterowniczego;

 • regulacji zegara dobowego;

 • kontroli i wymianie przepalonych żarówek;

 • drobnych napraw sygnalizacji i aparatu sterowniczego;

 • malowaniu masztów i słupów;

 • codziennych objazdach i kontroli sygnalizacji świetlnych w czasie trwania umowy potwierdzonych codziennymi raportami dostarczanymi na adres inwestycje@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku zgłoszenia awarii maksymalny czas dojazdu ekipy serwisowej wynosi godzinę.

2. Nie objęty kwotą ryczałtową dotyczy innych robót nie wymienionych w pkt. 1, a koniecznych dla sprawnego funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, w szczególności usuwania awarii polegających na :

 • wymianie latarń, masztów, głowic i konsol;

 • wymianie kabli;

 • wymianie sterownika i jego elementów;

 • zmianie programu sygnalizacji.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie:

 • ryczałtowe za zakres robót ujęty w pkt.1;

 • według kosztorysu powykonawczego za zakres robót ujęty w pkt.2.

Kosztorys powykonawczy sporządzony zostanie na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu oferowanych składników cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich, zysku. Koszt materiałów rozliczony na podstawie faktur (wg cen hurtowych) i faktycznych ilości zużytych materiałów w okresie realizacji roboty, koszt pracy sprzętu przyjmowany wg norm pracy sprzętu wynikających z KNR-ów i wg stawek uaktualnianych wraz ze zmianą paliwa (jednakże nie wyższych niż ceny średnie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD).

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

Miesięczną kwotę ryczałtu za zakres robót ujętych w pkt.1 z rozbiciem na poszczególne sygnalizacje świetlne oraz kwotę składników cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich i zysku za zakres robót ujęty w pkt.2. – określonym w przedmiocie zamówienia.

UWAGA:

W przypadku likwidacji bądź też przejścia którejkolwiek sygnalizacji świetlnej na rzecz innego podmiotu kwota ryczałtu zostanie pomniejszona o koszt jej bieżącego utrzymania.

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 01.01.2016 r.

Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31.12.2016 r.

Warunki płatności – przelew do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji – nie dotyczy.

Inne informacje – szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Polonius, inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu 32 4590558.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy – nie dotyczy

Kryteria wyboru oferty najniższa kwota brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.12.2015 r. do godziny 15.15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres – Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

 • za pośrednictwem faksu – (32) 72-18-703

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
sygnalizacje świetlne – projekt umowy 2015

_____________________________________________________________________

POBIERZ INFORMACJĘ O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF)

Możliwość komentowania jest wyłączona.