Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zakup i dostawę sprzętu informatycznego audio/video i ICT dla potrzeb realizacji projektu EUROSZKOŁA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11.12.2014 dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zakup i dostawę sprzętu informatycznego audio/video i ICT dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn: EUROSZKOŁA
Zmienia się treść ogłoszenia z dnia 11.12.2014 ws zakupu i dostawy sprzętu informatycznego audio/video i ICT dla potrzeb realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn: EUROSZKOŁA na ogłoszenie o następującej treści:

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakup i dostawę sprzętu informatycznego audio/video i ICT wykazanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia: Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

2. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy

3. Warunki płatności: Za wykonaną dostawę Dostawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

4. Warunki gwarancji: Dostawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

5. Inne informacje: Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkich informacji udziela Biuro Funduszy Europejskich, Pan Piotr Kulesza, telefon: (32) 459-05-10. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

6. Kryteria wyboru oferty: Najniższa kwota brutto.

7. Ofertę, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1, zawierające żądane informacje proszę złożyć do dnia 18 grudnia 2014r. do godz. 9.00. Przedmioty dostawy muszą być dostarczone bezpłatnym transportem do wskazanych przez zamawiających punktów docelowych mieszczących się w obrębie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Wykaz punktów docelowych dostawy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

8. Dopuszcza się złożenie ofert:

a. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
b. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,
c. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub pkulesza@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

załącznik nr 1 – OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
załącznik nr 2 – Wzór umowy
załącznik nr 3 – formularz oferta
załącznik nr 4 – miejsca dostaw

Możliwość komentowania jest wyłączona.