Ogłoszenie: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ogłasza

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wodzisławu Śl. przy ul. Brzozowej, o łacznej pow. 1957 m²,oznaczonych jako działki nr 464/268 o pow. 1955 m², mapa 3, obręb Wodzisław (RIIIa, RIIIb, dr), opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00008736/5, nr 463/268 o pow. 2 m², mapa 3, obręb Wodzisław (Tr), opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00068323/5.

W dziale III księgi wieczystej nr GL1W/00008736/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, nieodpłatna służebnośc gruntowa polegajaca na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętych nr KW 24000-W i KW 14190-W, zaś dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń). Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1W/00068323/5 wolny jest od wpisów(obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) 62.824,00 zł

Wadium 12.564,80 zł

Minimalne postąpienie 630,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w niewielkiej odległości od centrum miasta oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości jest dobry, od strony ulicy Jastrzębskiej poprzez ul. Brzozową o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości posiadają kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 13 m i długości 150 m. Działki położone są na niewielkim pagórku ze spadkiem terenu w stronę zachodnią i wschodnią. W odległości około 4 m od południowej granicy, na całej długości działki nr 464/268 przechodzi linia niskiego napięcia. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu po działce nr 464/268 szlakiem uwidocznionym na kopii mapy zasadniczej, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1591/270, mapa 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00054858/3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Dla terenu na którym położone są nieruchomości, miasto nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XIV/232/12 z dnia 2609.2012 r. nieruchomości położone są w terenach o symbolu MU- obszary z możliwością przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową uzupełniającą, ZZ- obszary wskazane do kształtowania systemu zieleni miejskiej z dopuszczeniem zabudowy.

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. Wiklinowej 6, oznaczonej jako działka nr 2199/60 o pow. 512 m², mapa 2, obręb Wodzisław, (B), opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00033854/2. Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) 300.000,00 zł

Wadium 60.000,00 zł

Minimalne postąpienie 3.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na osiedlu domów jednorodzinnych, zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny jest z lat 80-tych XX-wieku o pow. użytkowej 148,57 m². Budynek jest częściowo podpiwniczony o pow. piwnic 9,90 m² i pow. kotłowni 9,75 m². Wyposażony jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodną ze studni głębinowej, ogrzewanie z własnej kotłowni. Konstrukcja budynku ściany murowane, strop betonowy. Dach budynku jest płaski kryty papą. Stolarka okienna PCV z lat 90-tych natomiast stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna płytowa. Tynki w budynku cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Na posadzkach znajdują się płytki ceramiczne, natomiast na podłogach panele. Brak ocieplenia budynku. Elewacja budynku w stanie dobrym. Budynek gospodarczy jest o pow. użytkowej 15,60 m² i posiada instalację elektryczną. Dach budynku płaski pokryty papą, okna drewniane, stolarka drzwiowa metalowa. Cały teren działki gruntu, na którym usytuowane są zabudowania ogrodzony jest płotem metalowym wraz z furtką i bramą. Na terenie nieruchomości posadowiony jest garaż blaszany, nie związany trwale z gruntem. Teren nieruchomości jest całkowicie zagospodarowany, pokryty trawą, z pojedynczymi drzewami iglastymi. Dojazd do nieruchomości od ul. Pszowskiej poprzez drogą osiedlową o nawierzchni asfaltowej. Oględzin nieruchomości można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Elżbieta Masarczyk, pracownikiem Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego, tel.32/4590525.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, miasto nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., Nr XXIV/232/2012 z dnia 26.09.2012 r., nieruchomość położona jest w terenach o symbolu OZ-obszary zabudowane.

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 27.03.2014 r.

Przetargi odbędzie się w dniu 11 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, sala 206, piętro I, według następującej kolejności:

 • godz. 1100 nieruchomości przy ul. Brzozowej,

 • godz. 1130 nieruchomość przy ul. Wiklinowej.

  Wadia w podanej wysokości winny być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 04 lipca 2014 r. z podaniem numeru ewidecyjnego nieruchomości.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

1. dowódów wniesienia wadium,

2. dowodu tożsamości,

3. w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot,

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

4. oświadczenie drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiemjest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu oraz w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

5. promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumienia przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.),

6. przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu podpisanej przez oferenta umowy zobowiązującej w przypadku nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej po nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Brzozowej. O treść umowy należy zwrócić się do Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji przy ul. Bogumińskiej 4a, piętro I, pokój 100.

7. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, wstępnymi uzgodnieniami branżowymii warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń przypadku nieruchomości położonej przy ul. Brzozowej.

8. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń w przypadku nieruchomości położonej przy ul. Wiklinowej,

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

 • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

 • do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,

 • pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 ze zm.).

Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, pokój 100, tel. 32/4590508.

Możliwość komentowania jest wyłączona.