OGŁOSZENIE Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. dr. L. Mendego 2 tel. 32 455 30 37 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych, garaży

OGŁOSZENIE

Prezes Zarządu …Domaro Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. dr. L. Mendego 2

tel. 32 455 30 37 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych, garaży

L.p.

Adres nieruchomości

Nr działki

Oznaczenie w księdze wieczystej

Pow.

w m2

Karta

Obręb

Dopuszczalny zakres działalności

Sposób użytkowania

Stawka wywoławcza czynszu netto zł/m2 + 23% VAT

Wadium

w zł

Okres obowiązywania umowy

1.

ul. Kubsza 28

I piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

43,86 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

1.005,00 zł

5 lat

2.

ul. Kubsza 28

I piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

24,57 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

563,00 zł

5 lat

3.

ul. Kubsza 28

I piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

11,19 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

256,00 zł

5 lat

4.

ul. Kubsza 28

II piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

42,18 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

966,00 zł

5 lat

5.

ul. Kubsza 28

II piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

23,88 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

547,00 zł

5 lat

6.

ul. Kubsza 28

II piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

10,14 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

232,00 zł

5 lat

7.

ul. Kubsza 28

II piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

16,23 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

372,00 zł

5 lat

8.

ul. Kubsza 28

II piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

11,83 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

271,00 zł

5 lat

9.

ul. Kubsza 28

II piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

7,90 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

181,00

5 lat

10.

ul. Kubsza 28

IV piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

69,00 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

1.581,00 zł

5 lat

11.

ul. Kubsza 28

IV piętro

1554/118

2445/118

GL1W/00006381/7

19,30 m2

8

Wodzisław

– działalność biurowa

– działalność usługowa

najem

od 22,91 zł/m2

od 15,94 zł/m2

442,00

5 lat

12.

ul. S. Żeromskiego 5

2209/138

GL1W/00050387/2

13,84 m2

8

Wodzisław

– garażowanie pojazdu

najem

od 5,79zł/m2

80,00 zł

5 lat

Zasady aktualizacji stawek czynszu najmu: Stawki czynszu najmu wzrosną po upływie każdego roku kalendarzowego według średniorocznego wskaźnika cen

towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły wg danych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny w Monitorze Polskim.

Opłaty eksploatacyjne: Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych niezależnych od Wynajmującego ( media, podatek od nieruchomości).

Czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne powiększone o podatek VAT płatne są przez Najemcę z góry do 15-go dnia każdego miesiąca na konto Wynajmującego.

 

Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 11.07.2016r. w siedzibie …Domaro Spółka z o.o. przy ul. dr. L. Mendego 2, I piętro w Wodzisławiu Śl. o godz. 09:00 garaż przy ul. S. Żeromskiego 5 o pow. 13,84

09:30 lokal usytuowany na I piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 43,86 m²

10:00 lokal usytuowany na I piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 24,57 m²

10:30 lokal usytuowany na I piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 11,19 m²

11:00 lokal usytuowany na II piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 42,18 m²

11:30 lokal usytuowany na II piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 23,88 m²

12:00 lokal usytuowany na II piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 10,14 m²

12:30 lokal usytuowany na II piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 16,23 m²

13:00 lokal usytuowany na II piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 11,83 m²

13:30 lokal usytuowany na II piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 7,90 m²

14:00 lokal usytuowany na IV piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 69,00 m²

14:30 lokal usytuowany na IV piętrze budynku przy ul. Kubsza 28 o pow. 19,30 m²

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. Okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacać na każdy lokal oddzielnie, z podaniem adresu lokalu.

  2. Złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru np. KRS (ważność 3 m-ce od daty sporządzenia), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualna datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

  3. Pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów. Dokumenty złożone w formie kserokopii winny być opatrzone na każdej stronie klauzurą „ za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualna datą i podpisem osoby upoważnionej.

  4. Złożenie pisemnego oświadczenia do przetargu na najem lokalu użytkowego:

– o zapoznaniu się z ogłoszeniem i warunkami przetargu,

– o zapoznaniu się z dokumentem: „Zasady i tryb przeprowadzania przetargów ustnych na najem lokali użytkowych oraz garaży będących własnością

lub w posiadaniu Miasta Wodzisław Śląski” oraz z proponowanym wzorem umowy najmu,

– o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, który jest przedmiotem przetargu,

– o nie zgłaszaniu w trakcie trwania stosunku najmu roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na gospodarowanie

i modernizację pomieszczenia w celu korzystania z lokalu lub garażu,

– o nie zaleganiu z opłatami wobec Spółki Domaro oraz wobec Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wadium należy wpłacać do dnia 08.07.2016r. na rachunek bankowy Pekao S.A. nr 82 1240 4272 1111 0010 6622 2360 lub w kasie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 z podaniem: adresu lokalu, oznaczenia lokalu oraz nazwy oferenta. Decyduje data wpływu środków na konto.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji stanowiącej 2 miesięczny czynsz najmu. Pozostałą część kaucji należy wyrównać do wymaganej wartości przed datą zawarcia umowy.

Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

W/w lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Technicznego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. dr. L. Mendego 2, tel (32) 455 30 37

Warunki przetargu określają „Zasady i tryb przeprowadzania przetargów ustnych na najem lokali użytkowych oraz garaży będących własnością lub w posiadaniu Miasta Wodzisław Śl”. Treść zasad oraz wzór umowy do wglądu w Dziale Technicznym Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Druk oświadczenie do przetargu można pobrać w siedzibie Spółki w Dziale Technicznym lub ze strony BIP (załącznik do ogłoszenia)

Zawarcie umowy najmu winno nastąpić w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przetargów po uprzednim powiadomieniu oferentów, którzy przetarg wygrali (w formie pisemnej, telefonicznej lub e-maila).

W przypadku lokalu jeszcze zajętego przez dotychczasowego najemcę, umowa najmu, winna być zawarta wciągu 7 dni od daty przekazania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym przez poprzedniego najemcę.

Wszelkie inwestycje na częściach wspólnych lokali położonych w nieruchomościach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych wymagać będą uchwał członków wspólnoty.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki w Wodzisławiu Śl. przy ul. dr. L. Mendego 2, na stronie internetowej Spółki http://domaro.bip.gmwodzislawsl.finn.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego www.wodzislaw-slaski.pl

Wadium należy wpłacać do dnia 08.07.2016r. na rachunek bankowy Pekao S.A. 82 1240 4272 1111 0010 6622 2360 lub w kasie Spółki przy ul. dr. L. Mendego 2 z podaniem: adresu lokalu, oznaczenia lokalu oraz nazwy oferenta. Decyduje data wpływu środków na konto.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

W/w lokale można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Technicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. dr. L. Mendego 2 tel. (32) 455 30 37

Warunki przetargu określają „Zasady i tryb przeprowadzania przetargów ustnych na najem lokali użytkowych oraz garaży będących własnością lub w posiadaniu Miasta Wodzisław Śl”. Treść zasad oraz wzór umowy do wglądu w Dziale Technicznym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. Druk oświadczenie do przetargu można pobrać w siedzibie Spółki w Dziale Technicznym lub ze strony BIP (załącznik do ogłoszenia).

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki w Wodzisławiu Śl. przy ul. dr. L. Mendego 2, na stronie internetowej Spółki http://domaro.bip.gmwodzislawsl.finn.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego www.wodzislaw-slaski.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.