Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Sasankowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm)

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Sasankowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3562/17 o pow. 483 m², karta mapy 2, obręb Wodzisław, o użytkach gruntowych RIVa pow. 402 m², ŁIV pow. 81 m², opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00044550/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego jw Wodzisławiu Śl. jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) 3.864,00 zł

Wadium 772,80 zł

Minimalne postąpienie 40,00 zł

Dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Dla terenu na którym położona jest nieruchomość miasto nie posiada planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XIX/191/08 z dnia 31.01.2008 r., nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem ZM – obszary wskazane do kształtowania systemu zieleni miejskiej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl. w rejonie ul. Sasankowej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów zielonych. Jest niezabudowana, stanowi skarpę od strony działki prywatnej nr 2161/33, natomiast pozostała jej część jest w miarę równa. Działka porośnięta jest trawą oraz drzewami. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone w terenie przez geodetę uprawnionego, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ulicy Sasankowej oraz do infrastruktury technicznej.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych nr 2886/17; nr 3469/17, 2160/30, ponieważ nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godz. 12;00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 29 marca 2016 r. z podaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, a w przypadku współwłasności nieruchomości przyległych, wadium winno być wniesione przez wszystkich współwłaścicieli.

2. złożenie pisemnego zgłoszenia swojego udziału w przetargu zawierającego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego, aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzającym tytuł własności do nieruchomości przyległej oraz dowód wpłaty wadium w terminie do dnia 29 marca 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Bogumińskiej 4B.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, w dniu 01 kwietnia 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

a) dowodu tożsamości,

b) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa

jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,

c) w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej lub ksero umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

d) w przypadku współwłasności nieruchomości przyległej, konieczna jest obecność wszystkich współwłaścicieli, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego ze współwłaścicieli, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu współwłaściciela stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,

e) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

f) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, uzgodnieniami branżowymi, oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).

Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach a-f skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości,

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

wznowienie i okazanie granic nieruchomości objętej przetargiem Nabywca zleca na koszt własny.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1490).

Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji, Urzędu Miasta Wodzisławiu Śl., tel. 32/4590508, 32/4590507.

Możliwość komentowania jest wyłączona.