Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA Śl.

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm)

ogłasza

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko, karta mapy 8, obręb Wodzisław opisanej księdze wieczystej nr GL1W/00007340/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

L.p.

nr działki

Powierzchnia

Użytek gruntowy Cena wywoławcza (netto) Wysokość wadium Minimalne postąpienie
1. 2381/61 1168 m² RIVa 61.760,00 zł 12.352,00 zł

620,00 zł

2. 2383/61

1216 m²

RIIIb, RIVa

64.297,00, zł 12.859,40 zł

650,00 zł

Dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące przejazdu, przechodu i przepędu bydła na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości Wodzisław Rola, wykaz 85, wpisano 20.10.1925 r. przepisano 04.06.1993 r., z KW Wodzisław Rola wykaz 150), które nie obciąża w/w działek, zaś dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń).

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXII/220/2008 z dnia 24.04.2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 132, poz. 2591 z dnia 18.07.2008 r., działki położone są w terenach oznaczonych symbolem planu: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym:

– pierwszego przetargu w dniu 20.11.2014 r.

– drugiego przetargu w dniu 26.03.2015 r.

– trzeciego przetargu w dniu 16.07.2015 r.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość obejmująca dwie geodezyjnie wydzielone działki, położona jest poza strefą centralną miasta w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów leśnych. Działki są kształtu regularnego, porośnięte trawą z lekkim spadkiem terenu w kierunku południowo-zachodnim. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką betonową. Granice działek zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem działek w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I, według następującej kolejności: poz 1, 2.

Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

Wadium w podanych wysokościach winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto depozytowe Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 18 listopada 2015 r. z podaniem numeru ewidencyjnego działki. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez osoby fizyczne na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu wniesienia wadium,

b) dowodu tożsamości,

c) w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,

d) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,

e) w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków lub jednego z nich w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu ze stosownym oświadczeniem zawierającym zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,

f) w przypadku małżonków posiadająch rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej lub ksero umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej poświadczonej notarialnie za zgodność z orginałem.

g) w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

h) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i zagospodarowaniem wybranej działki w terenie, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru przed przetargiem).

Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach a-h skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zapłaty pozostałej ceny sprzedaży nieruchomości,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

– przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.),

w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,

wznowienie i okazanie granic działki Nabywca zleca na koszt własny.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1490).

Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji, Urzędu Miasta Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 4 A, pokój 100, piętro I, tel. 32/4590508.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Możliwość komentowania jest wyłączona.