Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. Wykonanie podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy bocznej Armii Ludowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 889/16 o pow. 1174 m², obręb Wilchwy, karta mapy 6, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00071100/0, stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śląskiego. Podział ma na celu wydzielenie działki nr 1 zajętej pod część garażu oraz działki nr 2, która pozostanie
  w dotychczasowym
  sposobie użytkowania.

 2. Termin realizacji zamówienia:

 1. I etap: do dnia 16 sierpnia 2017 r. na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przyjęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania decyzji zatwierdzającej podział.

 2. II etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, lecz nie później niż do 30 października 2017 r.

Oferent ma obowiązek wskazania w terenie punktów granicznych po podziale na każde żądanie Organizatora przetargu przez okres 2 lat od zakończenia podziału, bez dodatkowej zapłaty.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, na podstawie protokołu zrealizowanego zadania.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Pani Agata Burda, telefon: 32 4590562. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7:15 – 15:15, czwartek godz. 7:15 – 17:15, piątek godz. 7:15 – 13:15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 18 kwietnia 2017 r.

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

projekt umowy

oferta cenowa

informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.