Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie:

  • Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Miastu Wodzisław Śląski lub jego jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

  • Postanowienia o stosowaniu z urzędu ulgi umarzania należności pieniężnych przypadających Miastu Wodzisław Śląski lub jego jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

  1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25 luty 2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

  2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4.Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

 Projekt uchwały w sprawie ulg niepodatkowych
Załącznik

Możliwość komentowania jest wyłączona.