Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie:
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28 44-300 w Wodzisław Śląski, lub
przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z
uzasadnieniem i propozycją zmian
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Możliwość komentowania jest wyłączona.