Ogłoszenie -Zakup i dostawę opakowań archiwizacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty

cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego opis w załączniku nr 1 „Formularz ofertowy”

Termin realizacji zamówienia:

– terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury

Warunki gwarancji: co najmniej 12 m-cy od daty dostawy

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

  1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do ogłoszenia.

  3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.

Kryteria wyboru oferty:

  1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
    w formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

  2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14.03.2016 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta; ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ogłoszonym w dniu 09.03.2016 r. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie pod nazwą:

Zakup i dostawę opakowań archiwizacyjnych dla potrzeb
Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego”

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„BESKID PLUS” sp. j.

Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna

z siedzibą:

ul. Towarowa 3

43-400 Cieszyn

Cena oferty brutto: 9.040,50

Możliwość komentowania jest wyłączona.