Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro

I ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta

Biuro Informatyki
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik: specyfikacja
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Oferent musi wykazać doświadczenie w zakresie budowy lub utrzymania sieci pracującej w technologii WiMAX lub LTE,  składającej się przynajmniej z 2 stacji bazowych i 30 terminali klienckich.
 5. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
  • za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta
   ul. Bogumińska 4
   44-300 Wodzisław Śląski
  • faksem – nr 32 7218703
  • e-mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 w terminie: nie później niż do dnia 5 października 2015 r. 

 Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę!

IV WYBÓR OFERTY

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował zasadami opisanymi w załączniku – doc
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w specyfikacji oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 V INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

przelewem w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.