Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. E. Plater

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl.
przy ul. E. Plater, mapa 3, obręb Zawada, oznaczonej jako działki:
– nr 599/104, użytek RV, o pow. 6344 m²,
– nr 600/104, użytek RV, dr, o pow. 5570 m²,
opisanej w księdze wieczystej GL1W/00034270/1.
W dziale III księgi wieczystej znajduje się wpis dot. służebności przesyłu na rzecz
PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) 58.000,00 zł
Wadium 11.600,00 zł
Minimalne postąpienie 580,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

1. Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl. przy ul. E. Plater o łącznej pow. 11.914 m2. Działki położone są w terenie rolniczym, przylegają do siebie i stanowią wąski pas gruntu. Aktualnie działki nie są uprawiane, częściowo porośnięte są samosiejkami krzewów i drzew. Nad działkami przebiega linia energetyczna wysokiego/średniego napięcia.

2. Dla terenu na którym położona jest nieruchomość, miasto nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XXIV/232/12
z dnia 26.09.2012 r. nieruchomość położona jest w terenach o symbolu RO – obszary rolne
z możliwością zabudowy związanej z produkcją rolną.

3. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 4 września 2014 r.
1
4. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.
Wadium w wysokości 11.600,00 zł należy wnieść do dnia 20 listopada 2014 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA.

5. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:
a) dowodu wpłaty wadium,
b) dowodu tożsamości,
c) w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważnych 6 miesięcy), zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,
d) oświadczenia drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać
w dniu przetargu w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży będącej przedmiotem przetargu,
e) promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 54 poz. 245 ze zm.),
f) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
2
Nie przedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt a-f skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

7. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat, Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę.

8. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
– przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej
o wpłacone wadium.

10. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

11. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz
z przyczynę jego odwołania do publicznej wiadomości.

12. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., tel. 32 4590507 lub 32 4590509.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.