Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ogłasza

 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, o łącznej pow. 4783 m²,oznaczonej jako działki nr 2884/255 o pow. 3006 m² (RIIIb), nr 2885/255 o pow. 1777 m² (RIIIb), mapa 6, obręb Radlin, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00042784/6. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

 

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 277.414,00 zł

Wadium 55.482,80 zł

Minimalne postąpienie 2.780,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23 %.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana położona poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz w niedalekiej odległości od zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Jest to teren oddalony od centrum miasta o około 3 km. Nieruchomość jest kształtu regularnego porośnięta drzewami samosiejkami. Teren nieruchomości pochylony jest w kierunku południowym. W odległości około 7 m od północnej granicy nieruchomości wzdłuż ul. Kokoszyckiej przebiega sieć wodociągowa będąca w eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji Spółki z o.o w Wodzisławiu Śl. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i teletechnicznej oraz kanalizacji deszczowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kokoszyckiej.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl.- obszar położony przy ul. Kokoszyckiej-Osiedle ,,Batory” wraz z przylegającymi terenami, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLVIII/479/2006 z dnia 28.09.2006 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 137, poz. 3895 z dnia 28.11.2006 r. nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem planu 8 U- tereny zabudowy usługowej.

 

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, oznaczonej jako działki: nr 391/18 o pow. 1258 m², (RIIIa), mapa 4, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00005682/0. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

 

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 81.770,00 zł

Wadium 16.354,00 zł

Minimalne postąpienie 820,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23 %.

 

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana położona poza strefą centralną miasta w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych oraz zabudowy jednorodzinnej szeregowej, wielorodzinnej i usługowo-handlowej. Nieruchomość jest kształtu regularnego, porośnięta trawą. Położona jest w drugiej linii zabudowy. Przy południowej granicy nieruchomości przebiega istniejąca sieć gazowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Kokoszyckiej poprzez publiczną drogę lokalną o nawierzchni asfaltowej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego – obszar położony przy ul. Kokoszyckiej – osiedle ,, Batory” wraz z przyległymi terenami, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., Nr XLVIII/479/06 z dnia 28.09.2006r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 137, poz. 3895 z dnia 28.11.2006 r., nieruchomość położona jest w terenach 38U- zabudowy usługowej, 67 KDX- ciągów pieszojezdnych i pieszych, 55KDL- publicznych dróg lokalnych.

 

Termin i miejsce przetargów :

Przetargi odbędą się w dniu 04 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, sala 206, piętro I w następującej kolejności :

– poz. 1, nieruchomość o pow. 4783 m² przy ul. Kokoszyckiej o godz. 1100,

– poz. 2, nieruchomość o pow. 1258 m² przy ul. Kokoszyckiej o godz. 1130.

 

Wadium w podanej wysokości winny być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 28 sierpnia 2014 r. z podaniem numeru ewidecyjnego nieruchomości.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadiów w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

– dowodu potwierdzającego wniesienia wadium,

– dowodu tożsamości,

– w przypadku osób prawnych ksero aktualnego wypisu z KRS (ważny 6 miesięcy), opatrzonego klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i poświadczonego podpisem osoby upoważnionej, oryginał wypisu do wglądu,

– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wydruk wygenerowany ze strony internetowej.

– oświadczenie drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu oraz w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– promesę MSWiA, zawierającą zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zm.),

– pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, wstępnymi uzgodnieniami branżowymii warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

– przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

– w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

– Nabywcy są zobowiązani na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywcy we własnym zakresie uzyskają indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokonają ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

 

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

 

Przetargi przeprowadzone zostanią zgodnie z rozporządzenim Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 ze zm.).

 

Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, pokój 100, tel. 32/4590508.

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargachpodlega publikacjina stronie internetowej Urzędu www.wodzislaw-slaski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wodzislaw-slaski.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4b.

Możliwość komentowania jest wyłączona.