Pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż: samochodu marki FS-Lublin

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
ogłasza
pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż:

samochodu marki FS-Lublin model Żuk A151C/GLBAPR-04/2/
rodzaj samochodu: samochód specjalny o przeznaczeniu pożarniczym (wg dowodu rejestracyjnego),
rok produkcji 1977,
pojemność / moc silnika: 2120,00 cm3 / 52kW,
rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa,
brak aktualnego przeglądu stanu technicznego; kwalifikuje się do dalszej eksploatacji,
ważne ubezpieczenie o.c. posiadacza pojazdu mechanicznego.
Oferent może dokonać oględzin samochodu. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin należy uzgodnić z Panią Marzeną Panfil pod numerem telefonu: 32 45-90-525.
Cena wywoławcza samochodu wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
Wadium: 80,00 zł.

Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 24 listopada 2014 r.

Za chwilę wniesienia wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. wpłata wadium do dnia 24 listopada 2014 r.,
2. złożenie pisemnej oferty na zakup samochodu marki FS-Lublin model Żuk A151C zawierającej:
wypełniony załącznik nr 1,
kserokopię dowodu wpłaty wadium,
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym przedmiotu sprzedaży (załącznik nr 2 do ogłoszenia) bądź
oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz o odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu sprzedaży (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
Druki załączników dostępne są do pobrania na stronie www.wodzislaw-slaski.pl oraz na http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/ w zakładce „Komunikaty, ogłoszenia”.

Oferty w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z danymi oferenta należy składać:
1. osobiście w siedzibie Sprzedającego: w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b w Wodzisławiu Śląskim bądź
2. pocztą na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4; Wodzisław Śląski 44-300.
w terminie do dnia 26 listopada 2014 r. do godz. 1000. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta.
z dopiskiem „Oferta kupna samochodu marki FS-Lublin model Żuk A151C”.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Sprzedającego, w pokoju numer 303 w budynku 4a, w dniu 26 listopada 2014 r. o godz. 1200. Otwarcie ofert jest jawne.
Termin związania ofertą określa się na 7 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Cena ofertowa nie może być niższa niż cena wywoławcza.
Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia przetargu. Sprzedający zawrze umowę sprzedaży z uczestnikiem przetargu, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o wysokość wadium w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 4 dni od daty zamknięcia przetargu.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
W przypadku aukcji, komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu tej aukcji.
Ogłoszenie niniejsze umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b, na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego www.wodzislaw-slaski.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Wodzisławia Śląskiego http://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/.

załącznik nr 1 do ogłoszenia

załącznik nr 2 do ogłoszenia

załącznik nr 3 do ogłoszenia

Możliwość komentowania jest wyłączona.