Prezydent miasta ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA Śl.

ogłasza

przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, o łącznej pow. 2903 m², oznaczonej jako działki nr 1163/10, mapa 8, obręb Wodzisław, o pow. 1468 m², o użytku Bi, nr 1161/10 mapa 8, obręb Wodzisław, o pow. 1435 m², o użytku Bi, mapa 8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00038846/8.

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

 

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 107.400,00 zł

Wadium 21.480,00 zł

Minimalne postąpienie 1.080,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.

 

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana położona poza strefą centralną miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy przemysłowo-handlowej. Nieruchomość jest kształtu regularnego, porośnięta trawą i drzewami samosiejkami. Teren nieruchomości jest lekko nachylony w kierunku południowym. Dojazd do nieruchomości od ulicy Marklowickiej poprzez drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej prowadzącą do zakładów produkcyjnych, magazynów i hurtowni. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej, oraz telekomunikacyjnej. Na działce nr 1163/10 znajdują się pozostałości po fundamentach kanału, nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300. Przy zachodniej granicy działki nr 1163/10 przebiega sieć gazowa i sieć kanalizacji sanitarnej oraz część chodnika służącego do obsługi nieruchomości położonych w tym rejonie. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zlecenia na koszt własny geodecie uprawnionemu podziału działki nr 1163/10 w celu wydzielenia części chodnika biegnącego wzdłuż zachodniej granicy działki i następnie odsprzedanie na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śl., co zostanie uregulowane w umowie zobowiązującej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., Nr XXII/225/2004 r. z dnia 24.06.2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śl. Nr 75, poz. 2240 z dnia 11.08.2004 r., nieruchomość położona jest terenach oznaczonych symbolem planu: PU-tereny usługowo-produkcyjne.

 

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. Wiklinowej 6, oznaczonej jako działka 2199/60, mapa 2, obręb Wodzisław, o pow. 512 m², o użytku B, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00033854/2.

Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów (obciążeń).

 

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) 325.000,00 zł

Wadium 65.000,00 zł

Minimalne postąpienie 3.250,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest na osiedlu domów jednorodzinnych, zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny jest z lat 80-tych XX-wieku o pow. użytkowej 148,57 m². Budynek jest częściowo podpiwniczony o pow. piwnic 9,90 m² i pow. kotłowni 9,75 m². Wyposażony jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodną ze studni głębinowej, ogrzewanie z własnej kotłowni. Konstrukcja budynku ściany murowane, strop betonowy. Dach budynku jest płaski kryty papą. Stolarka okienna PCV z lat 90-tych natomiast stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna płytowa. Tynki w budynku cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Na posadzkach znajdują się płytki ceramiczne, natomiast na podłogach panele. Brak ocieplenia budynku. Elewacja budynku w stanie dobrym. Budynek gospodarczy jest o pow. użytkowej 15,60 m² i posiada instalację elektryczną. Dach budynku płaski pokryty papą, okna drewniane, stolarka drzwiowa metalowa. Cały teren działki gruntu, na którym usytuowane są zabudowania ogrodzony jest płotem metalowym wraz z furtką i bramą. Na terenie nieruchomości posadowiony jest garaż blaszany, nie związany trwale z gruntem. Teren nieruchomości jest całkowicie zagospodarowany, pokryty trawą, z pojedynczymi drzewami iglastymi. Dojazd do nieruchomości od ul. Pszowskiej poprzez drogą osiedlową o nawierzchni asfaltowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, miasto nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., Nr XXIV/232/2012 z dnia 26.09.2012r., nieruchomość położona jest w terenach o symbolu OZ-obszary zabudowane.

 

Przetargi odbędą się w dniu 27 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I, według następującej kolejności :

– godz. 1000 nieruchomość położona przy ul. Marklowicka, poz. 1,

godz. 1020 nieruchomość położona przy ul. Wiklinowej, poz. 2.

 

Wadia w podanych wysokościach winny być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 20 marca 2014 r. z podaniem numeru ewidecyjnego nieruchomości.

Za datę wniesienia wadiów uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadiów w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

1. dowódów wniesienia wadiów,

2. dowodu tożsamości,

3. w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot,

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,

4. oświadczenie drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu oraz Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

5. promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumienia przepisów ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. nr 54, poz. 245 ze zm.),

6. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, wstępnymi uzgodnieniami branżowymi i warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

7. przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu podpisanej przez oferenta umowy zobowiązującej w przypadku nieruchomości położonej przy ul. Marklowickiej w sprawie ustalenia warunków podziału nieruchomości przez Nabywcę oraz sprzedaży wydzielonej działki na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.

O treść umowy należy zwrócić się do Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4a, piętro I, pokój 100.

 

Wpłacone wadium przez uczestników przetargów podlega:

zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywających przetargi,

zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

przepadkowi, jeżeli uczestnicy wygrywający przetarg uchylą się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywcy nieruchomości ustaleni w przetargach zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej:

do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu plus należny podatek VAT w przypadku nieruchomości przy ul. Marklowickiej, pomniejszonej o wpłacone wadium,

pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

w przypadku konieczności usunięcia fundamentów kanału nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300, Nabywca nieruchomości przy ul. Marklowickiej zobowiązany jest do wykonania prac na własny koszt.

w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat Nabywcy nieruchomości zobowiązani są do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę,

Nabywcy są zobowiązani na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywcy we własnym zakresie uzyskają indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywcy dokonają ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

 

Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

 

Przetargi przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z poźn. zm.).

 

Informacji dotyczących przetargów można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, pokój 100, tel. 324590508, 324590507.

Możliwość komentowania jest wyłączona.