PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚlĄSKIEGO informuje o ogłoszeniu Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca

WYCIĄG Z OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚlĄSKIEGO

informuje o ogłoszeniu

Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca, oznaczonej jako działka nr 417/58 o pow. 315 m², mapa 1, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym B, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00028958/3, na cele związane z czasowym magazynowaniem odpadów.

1. Obciążenia nieruchomości i zobowiazania wobec nieruchomości:

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące służebności drogi, które nie obciąża działki w terenie, zaś dział IV wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej w odległości około 2-ch km od centrum miasta. Jest kształtu regularnego. Teren nieruchomości w części jest utwardzony, zaś w pozostałej części stanowi teren porośnięty trawą, na którym znajduje się uzbrojenie obejmujące komorę podziemną kanalizacyjną oraz właz okrągły. Przez nieruchomość przebiegają kable SN i nN i oświetlenia ulicznego, nieczynne przyłącze ciepłownicze w kanale betonowym, które zasilało dawny budynek hydroforni. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. 26 Marca poprzez drogę wewnętrzną, stanowiącą własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. Istnieje możliwość dostępu nieruchomości do pełnego uzbrojenia technicznego. Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone przez firmę geodezyjną, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śl. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani do zapoznania się z lokalizacją i zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz uzgodnieniami branżowymi.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XVII/183/16 z dnia 31 marca 2016 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2182 z dnia 11 kwietnia 2016 r., nieruchomość przeznaczona jest pod teren obiektów związanych z czasowym magazynowaniem odpadów, oznaczona symbolem 1-O.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

a) rozpoczęcie zabudowy nieruchomości obiektem budowlanym, za które uważa się przedłożenie przez użytkownika wieczystego stosownego dokumentu potwierdzającego możliwość rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm), w terminie 1 roku od daty zawarcia umowy notarialnej oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,

b) zakończenie zabudowy nieruchomości obiektem budowlanym w terminie 2-lat od daty wydania stosownego dokumentu potwierdzającego możliwość rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z w/w ustawą.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 45.213,00 zł

Wadium 9.042,60 zł

Minimalne postąpienie 460,00 zł

Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

6. Wysokości stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

– pierwsza opłata wynosi 25% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu + 23% podatku VAT,

– opłata roczna wynosi 3% ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu + 23 % podatku VAT.

7. Termin wnoszenia opłat:

Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

8. Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

9. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, sala 206, piętro I

10. Forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

Wadium winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 17 stycznia 2017 r. z podaniem numeru działki.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie www.wodzislaw-slaski.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4B.

Informację w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, pokój 100, tel. 32/4590508.

Możliwość komentowania jest wyłączona.