PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

INFORMUJE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), uchwały  nr IV/27/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uchwały Nr XXII/209/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 stycznia 2011r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, którego granicę opracowania przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 19.09.2016 r. do 17.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4a – pokój nr 200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.10.2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego (USC) w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej lub postaci elektronicznej do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2016 r. na adres:

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.