PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rybnickiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm)

ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rybnickiej, oznaczonej jako działka nr 2691/23 o pow. 480 m², mapa 8, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym N, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00005964/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. jako własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:

Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) 15.000,00 zł

Wadium 3.000,00 zł

Minimalne postąpienie 150,00 zł

Dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od podatku od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego – dla pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta, zatwierdzonym Uchwałą nr VI/39/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24.02.2011r., nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych symbolem planu 43U – teren zabudowy usługowej. Nieruchomość została objęta obszarem szczegółowego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), na podstawie otrzymanej informacji z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 25.05.2015 r.

Opis nieruchomości:

Nieruchomośćjest niezabudowana położona w rejonie ul. Rybnickiej, w otoczeniu terenów niezabudowanych usługowych oraz w bliskiej odległości torów kolejowych. Teren nieruchomości jest nierówny, porośnięty trawą i drzewami samosiejkami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej oraz do infrastruktury technicznej.Granice nieruchomości zostały prawnie ustalone w terenie przez geodetę uprawnionego, w związku z realizacją zlecenia przez Gminę Miasto Wodzisław Śląski

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 04 lipca 2016 r.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 20 października 2016 r.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Przetarg jest ograniczony do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 1683/23; nr 1684/23; nr 1685/23; nr 2182/185; nr 1206/23. Ograniczenie wynika z faktu, że nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, z uwagi na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 11ºº w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.

Osoby, dla których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Miasta Wodzisławia Śląski nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao S.A. do dnia 03 kwietnia 2017 r. z podaniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, a w przypadku współwłasności nieruchomości przyległych, wadium winno być wniesione przez wszystkich współwłaścicieli.

2. złożenia pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu zawierającego:

a) imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego, PESEL,

b) odpis z księgi wieczystej potwierdzający tytuł własności do nieruchomości przyległej, wydany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, nie później niż 1 miesiąc przed terminem przetargu, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej www.ms.gov.pl

c) kserokopię wpłaty wadium,

w terminie do dnia 03 kwietnia 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu MiastaWodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B, w dniu 10 kwietnia 2017 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

1. dowodu tożsamości,

2. w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,

3. w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, kserokopia umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej,

4. w przypadku współwłasności nieruchomości przyległej, konieczna jest obecność wszystkich współwłaścicieli, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego ze współwłaścicieli, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu w imieniu współwłaściciela stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu,

5. w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

6. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem zagospodarowania nieruchomości w terenie, informacją dotycząca objęcia nieruchomości obszarem szczegółowego zagrożenia powodzią, oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).

Nie przedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach 1-5 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży nieruchomości dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:

– do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,

– pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości,

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

– w przypadku konieczności wycinki drzew na nieruchomości Nabywca może dokonać ich wycinki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.),

– Nabywca zobowiązany jest na własny koszt do realizacji niezbędnego dla zamierzonej inwestycji uzbrojenia technicznego,

– w zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów,

– w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, Nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny w uzgodnieniu z właścicielami sieci,

wznowienie i okazanie granic nieruchomości Nabywca zleca na koszt własny.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1490).

Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4A, pokój 100, tel. 32/4590508.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.