PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21E, mapa 9, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działka nr 2209/201, użytek Bi, o pow. 15.341 m², opisanej w księdze wieczystej GL1W/00055938/5.

W dziale III księgi wieczystej znajdują się wpisy ograniczonych praw rzeczowych dot. służebności drogowych.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości 2.092.000,00 zł

Wadium 209.200,00 zł

Minimalne postąpienie 20.920,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w Wodzisławiu Śląskim przy
  ul. Marklowickiej
  21E, posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej od ulicy Marklowickiej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali o powierzchni 664 m2, wiatą stalową z kanałem zsypowym, linią sortowniczą do odpadów wstępnie posegregowanych oraz linią sortowniczą do odpadów zmieszanych. Na nieruchomości znajdują się również drogi dojazdowe, place o nawierzchni asfaltowo-betonowej i boksy.

 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śląskiego nieruchomość przy ulicy Marklowickiej 21E zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXV/255/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 6993 z dnia 21 grudnia 2016 r. przeznaczona jest pod:

  – C1OU- tereny obiektów usługowych oraz obiektów dla celów zbiórki odpadów,

  – 37KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej.

 1. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 stycznia 2017 r.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.

  Wadium w wysokości 209.200,00należy wnieść do dnia 18 maja 2017 r. w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, nr 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094 Bank Pekao SA.

 3. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium,

 2. dowodu tożsamości,

 3. w przypadku osób prawnych, dokumentu o wpisie w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości, pełnomocnictw notarialnych dla osób reprezentujących podmiot,

 4. w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumentu o wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dopuszczeniem wygenerowanego ze strony internetowej,

 5. w przypadku małżonków posiadających ustawową wspólność majątkową, konieczna jest obecność w przetargu obojga małżonków, natomiast w przypadku niemożliwości uczestnictwa jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie przez przystępującego do przetargu małżonka stosownego oświadczenia zawierającego zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu,

 6. w przypadku małżonków posiadających rozdzielność majątkową, okazanie umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej lub ksero umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

 7. w przypadku obywateli lub przedsiębiorców nie będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,

 8. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości w terenie, stanem technicznym zabudowań oraz urządzeń, dokumentacją techniczną, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń (oświadczenie do odbioru w dniu przetargu).

  Nieprzedłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów wymienionych w pkt 1-8 skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.

 1. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  – w przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zmianami).

 1. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:

  – zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,

  – zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

  – przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej
  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.

 2. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
  z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu wraz
  z przyczyną jego odwołania do publicznej wiadomości.

 2. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 106, tel. 32 4590562 lub 32 4590509.

  Oględziny nieruchomości odbywać się będą w obecności pracownika Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz pracownika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.