Prezydent Miasta Wodzisławia Ślaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) i § 12 załącznika do uchwały nr XIII/229/16 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Prezydent Miasta Wodzisławia Ślaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Kandydatury można zgłaszać do dnia 03.01.2017 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 459 05 35.

Możliwość komentowania jest wyłączona.