Prośba o złożenie oferty cenowej – Budowa odwodnienia liniowego w ulicy Michalskiego.

Prośba o złożenie oferty cenowej

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy projektowej na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania p.n. : „Budowa odwodnienia liniowego w ulicy Michalskiego”.

Przed dokonaniem wyceny istnieje możliwość dokonania wizji w terenie.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.

Orientacyjny projekt zagospodarowania terenu przedstawia załącznik nr 3.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 23.09.2013 r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

adres mailowy: kancelaria@um.wodzislaw.pl

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2013 r. dla opracowania projektowego i do 28.02.2014 r. dla pozwolenia na budowę. Planowany termin zawarcia umowy to 27.09.2013 r. Forma płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Kontakt: Lorenczyk Ryszard, Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji, tel. 32-4590548

Załączniki:

1. Formularz cenowy.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

3. Orientacyjny projekt zagospodarowania terenu.

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Możliwość komentowania jest wyłączona.