Prośba o złożenie oferty cenowej na prowadzenie nadzoru autorskiego dla zadania p.n. : „Likwidacja zalewiska Sakandrzok”.

Prośba o złożenie oferty cenowej

 

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy bądź osoby do prowadzenia nadzoru autorskiego dla zadania p.n. : „Likwidacja zalewiska Sakandrzok”

Przed dokonaniem wyceny zaleca się zapoznanie z projektem (projekt dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie informacji publicznej pod zakładką zamówienia publiczne)

Wymagane: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,

Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 2.

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 27.05.2013 r. do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

adres mailowy: kancelaria@um.wodzislaw.pl

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.05.2014 r.

Forma płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Kontakt: Agata Wencel-Wystyrk, Iwona Szypuła, Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji, tel. 32-4590556, 32-4590553

Możliwość komentowania jest wyłączona.