Prośba o złożenie oferty cenowej – remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 18 – Wydział Edukacji.

Prośba o złożenie oferty cenowej

Miasto Wodzisław Śląski prosi o złożenie oferty cenowej na zadanie pt.: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 18 – Wydział Edukacji.

Przed dokonaniem wyceny istnieje możliwość oględzin pomieszczeń.

Ofertę, sporządzoną na podstawie przedmiaru robót, należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 17.07.2013 r. w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailem lub pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Kryterium wyboru ofert: najniższa cena.

Planowany termin podpisania umowy to 18.07.2013 r.

Termin realizacji zamówienia: do 09.08.2013 r.

Forma płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

Kontakt:

Aleksandra Brzozoń

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

telefon 32 4590457

Załączniki:

Formularz cenowy – załącznik nr 1

Przedmiar robót – załącznik nr 2

Projekt umowy – załącznik nr 3

Możliwość komentowania jest wyłączona.