Przedłużenie licencji UTM Bundle (8×5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) dla urządzenia FortiGate 240D – 1 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta
Biuro Informatyki
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Przedłużenie licencji UTM Bundle (8×5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) dla urządzenia FortiGate 240D – 1 rok

 1. Termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie 5 dni od ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
 • za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski
 • faksem – nr 32 7218703
 • e-mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 22 grudnia 2015 r.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

 

IV. WYBÓR OFERTY

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena).

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

przelewem w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.