Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji koordynatora lokalnego w Gimnazjum nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)
1.    Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

 2.    Postanowienia ogólne

Zgodnie z przepisem art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji koordynatora lokalnego w Gimnazjum nr 3 w Wodzisławiu Śląskim dla potrzeb realizacji projektu pn:”MOJA SZKOŁA – Lepsze Jutro Pewna Przyszłość” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakres zadań Koordynatora lokalnego w Gimnazjum nr 3 (40 h/m-c):

Bieżąca koordynacja działań projektowych w Szkole,
Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu w Szkole,
Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi w ramach Szkoły formami wsparcia,
Ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu,
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z zakresu prowadzonych działań projektowych w Szkole,
Udział w procesie rekrutacji uczestników/uczestniczek w ramach Szkoły,
Współpraca z Wykonawcami realizującymi różne formy wsparcia w ramach Szkoły, w tym ustalenie dogodnych godzin prowadzonych zajęć (harmonogram prowadzonych zajęć)
Dbanie o pozytywny wizerunek Projektu i Szkoły,
Współpraca z pozostałym personelem projektu,
Inne zadania wynikające z bieżącej potrzeby w tym bezpośrednio zlecone przez Kierownika Projektu.
Zapewnienie jakości i terminowości powierzonych zadań.

4.      Wymagania dotyczące Wykonawcy (niezbędne):
Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:
-posiadać wykształcenie wyższe,
-posiadać doświadczenie w zakresie planowania i organizowania zajęć
-posiadać doświadczenie w pracy z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej lub gimnazjum,
-posiadać doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
-posiadać dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania w obszarze oświaty.

5.    Termin wykonania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy (marzec 2013) do 31.12.2014, z wyłączeniem miesięcy: lipiec 2013r, sierpień 2013r,wrzesień 2013r, lipiec 2014r, sierpień 2014r, wrzesień 2014r. Łącznie 16 miesięcy.

6.    Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania. Wraz z ofertą należy złożyć CV (ze szczególnym wyróżnieniem przebiegu pracy zawodowej potwierdzającym niezbędne wymagania).

7.    Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana na druku załączonego formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: pkulesza@wodzislaw-slaski.pl lub faksem na nr: (32)7218703 lub poczty lub kuriera lub dostarczona osobiście do Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl. do dnia 11.03.2013 r., do godz. 9.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku sprawdzania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.    Ocena ofert

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 459-05-10 oraz adresem email: pkulesza@wodzislaw-slaski.pl

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.