Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień:
1. Zamawiający:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie wyceny wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, oddanych w użytkowanie wieczyste dla potrzeb przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego :
1. ul.Przemysława 1 A-E, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3106/283 o pow. 0,5296 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53636-W,
2. ul.Przemysława 2 A-E, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3607/283 o pow. 0,6722 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53493-W,
3. ul.Przemysława 3, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkanowym oznaczona jako działka nr 3669/283 o pow. 0,5319 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr 53490-W,
4. ul.Przemysława 4, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkanowym oznaczona jako działka nr 3668/283 o pow. 0,5319 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr 58834-W,
5. ul.Przemysława 5, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkanowym oznaczona jako działka nr 3615/283 o pow. 0,5887 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr 53492-W,
6. ul.Przemysława 6, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3112/283 o pow. 0,3512 ha , mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53635-W,

7. ul.Przemysława 7 A-E, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3616/283 o pow. 0,3875 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana wksiędze wieczystej nr KW 53488-W,
8. ul.Przemysława 8 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3610/283 o pow. 0,7524 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53491-W,
9. ul.Przemysława 9, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym oznaczona jako działki nr 3671/283, 3337/286 o pow. 0,6289 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53638-W,
10. ul.Przemysława 13, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3341/286 o pow. 0,7072 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr 53637-W,
11. ul.Przemysława 11 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczona jako działki nr 3338/288, 3126/283 o pow. 0,6104 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53639-W,
12. ul.Przemysława 12, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowy oznaczona jako działki nr 3670/283, 3336/286 o pow. 0,6288 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58844-W,
13. ul.Przemysława 14 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3122/283 o pow. 0,5793 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53640-W,
14. ul.Przemysława 15 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3339/288 o pow. 0,5327 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58854-W,
15. ul.Przemysława 16, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3340/286 o pow. 0,6139 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58829-W,
16. ul.Przemysława 18 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 2580/286 o pow. 0,4917 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 60534-W,
17. ul.Leszka 7, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym oznaczona jako działki nr 3643/262, 3642/262 o pow. 0,7221 ha, mapa 6, obręb Radlin, opisana w księdze wieczystej nr KW 53489-W,
18. ul.Leszka, nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działki nr 3605/262 o pow. 0,3496 ha, nr 3103/252 o pow. 1,3842 ha, nr 3107/283 o pow.0.6042 ha, 3614/283 o pow. 0,5876 ha, mapa 2, obręb Wodzisław,opisana w księdze wieczystej nr KW 36706-W,
19. ul.Leszka, nieruchomość gruntowa zabudowana garażami oznaczona jako działki nr 3613/283
o pow.0,0097 ha, nr 3114/283 o pow. 0,0942 ha, nr 3609/283 o pw.0,0089 ha, nr 3611/283 o pow. 0,0264 ha, nr 3612/283 o pow.0,00162 ha, nr 3128/283 o pow.0,0882 ha, mapa 6, obręb Radlin,opisana w księdze wieczystej nr nr KW 36706-W,
20. Os.Dąbrówki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 2767/52 o pow. 1,0434 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58791-W,
21. Os.Dąbrówki 11, 12, 13, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 2766/52 o pow. 0,6557 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58792-W,
22. Os.Dąbrówki 14, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3381/52 o pow. 0,1007 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58793-W,
23. Os. Dąbrówki 15, 16, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3382/52 o pow. 0,3066 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58794-W,
24. Os.Dąbrówki 24, 25, 26, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym, oznaczona jako działki nr 2765/52, 2774/52 o pow. 0,5164 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58795-W,
25. Os.Dąbrówki, nieruchomość gruntowa niezabudowana,oznaczona jako działki nr 3190/52
o pow. 0,0089 ha, nr 2753/52 o pow.0.0480 ha, nr 2754/52 o pow. 0,0871 ha, nr 2755/52 o pow. 0,1053 ha, nr 2756/52 o pow.0,1051 ha, nr 2757/52 o pow. 0,0330 ha, nr 2758/53 o pow.0,0253 ha, nr 2761/52 o pow. 0,0430 ha, nr 3276/52 o pow. 0,0195 ha, nr 2763/52 o     pow. 0,0725 ha, 3116/52 o pow. 0,0282 ha, nr 3117/52 o pow. 0,0847 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 46246-W,
26. Os.Dąbrówki, nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 3281/52 o pow. 0,4472 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 54617-W, księdze wieczystej nr KW 58610-W.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji zamówienia 60 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
4. Oferta winna zawierać :
Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).
5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,
przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
3. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
7. Miejsce i termin składnia oferty:
Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 6 marca 2013 r. do godz. 1000 .
1. pocztą na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl., lub
2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub
3. za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź
4. za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Otwarcie ofert nastąpi 6 marca 2013r. o godz. 1030.
Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

załącznik – aktualizacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.