Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień:
1. Zamawiający:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.
2. Przedmiot zamówienia:
I. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowych w związku z ich sprzedażą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Przedmiotem wyceny będzie określenie wartości rynkowej aktualnego sposobu użytkowania samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej nw. lokali:
1. Lokal mieszkalny Nr 42/52 położony w budynku nr 42 przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1818/138, o pow. 1698 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00046869/4 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
2. Lokal mieszkalny Nr 32/3 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1875/138, o pow. 818 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00010026/2 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
3. Lokal mieszkalny Nr 8/1 położony w budynku przy ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śl.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1845/138, o pow. 587 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00010018/3 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
4. Lokal mieszkalny Nr 11/3 położony w budynku przy ul. Piastowskiej w Wodzisławiu Śl.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1614/138, o pow. 1537 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00046851/5 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
5. Lokal mieszkalny Nr 92/9 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śl.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1927/138, o pow. 1186 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00010011/4 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
6. Lokal mieszkalny Nr 17/13 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia  w Wodzisławiu Śl.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1607/138, o pow. 3066 m², mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00046849/8 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
II. Wycena wartości nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.dla  potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.
Wykonanie n/w operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w  części wspólnej nieruchomości i sprzedaży części nieruchomości gruntowej.
1. Lokal mieszkalny nr 23/10 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1210/138, o pow. 950 m²,  mapa 1 WR, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/0009869/3 stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.

III. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowych w związku z ich sprzedażą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości i sprzedaży części nieruchomości gruntowej nw lokali:
1. Lokal mieszkalny nr 30/5 położony w budynku przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śl.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 427/23,
o pow. 1173 m²,  mapa 4, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej KW 51119W stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
2. Lokal mieszkalny nr 10/9 położony w budynku przy ul. Szkolnej w Wodzisławiu Śl.
Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działkach
nr 1387/206 i 2601/209 o łącznej pow. 1824 m²,  mapa 2, obręb Wodzisław, opisanych w księdze wieczystej KW 51761W, stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
4. Oferta winna zawierać :
Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).
5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,
przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
3. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
7. Miejsce i termin składnia oferty:
Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 7 marca  2013 r. do godz. 1000 .
1. pocztą na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl., lub
2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub
3. za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź
4. za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Otwarcie ofert nastąpi 7 marca 2013r. o godz. 1030.
Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

załącznik – lokale

Możliwość komentowania jest wyłączona.