Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów
i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia
:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Brzozowej, oznaczonej jako działki nr :

– 464/268 o pow. 0,1955 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00008136/5,

– 463/268 o pow. 0,0002 ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00068323/5, obręb Wodzisław, karta mapy 3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., celem sprzedaży w drodze przetargu.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).
załącznik ul.Brzozowa

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

 1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 25 listopada 2013r. do godz. 1000.

 1. pocztą na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4

  44-300 Wodzisław Śl., lub

 2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

 3. za pomocą faksu fax. 32 7218703, bądź

 4. za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 25 listopada 2013r. o godz. 1200.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

Możliwość komentowania jest wyłączona.