Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

1) Operat szacunkowy określający wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela urządzenia przesyłowego i naliczenia jednorazowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Urządzenie przesyłowe: stacja transformatorowa o pow. ok. 26 m2 wraz z odchodzącymi ze stacji kablami elektroenergetycznymi.

Oznaczenie nieruchomości:

Część nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako nr 635/153, k.m. 3, obręb Wodzisław, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Bogumińskiej, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00006294/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

2) Operat szacunkowy określający wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela urządzenia przesyłowego i naliczenia jednorazowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Urządzenie przesyłowe: skrzynka teletechniczna, stacja transformatorowa o pow. ok. 55 m2 wraz z odchodzącymi ze stacji kablami elektroenergetycznymi.

Oznaczenie nieruchomości:

nieruchomość gruntowa obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako nr 3049/311, k. m. 3, obręb Wodzisław, stanowiąca własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położona przy ul. 26 Marca (na parkingu za Wodzisławskim Centrum Kultury), opisana w księdze wieczystej GL1W/00052047/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

3) Operat szacunkowy określający wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego dla potrzeb ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela urządzenia przesyłowego i naliczenia jednorazowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Urządzenie przesyłowe: stacja transformatorowa o pow. ok. 31 m2. wraz z odchodzącymi ze stacji kablami elektroenergetycznymi.

Oznaczenie nieruchomości:

część nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako nr 1920/138 k.m. 8, obręb Wodzisław, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. Kard. Wyszyńskiego, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00006173/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 29 listopada 2013r. do godz. 10:00 .

1) pocztą na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl., lub

2) w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

3) za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

4) za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 29 listopada 2013r. o godz. 1200.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

Możliwość komentowania jest wyłączona.