Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej

Zaproszenie do złożenia oferty

 I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz wykonanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wyceny wartości rynkowej działki nr 2237/180 o pow. 1.039,00 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00058723/6 przy ul. Jabłoniowej w Wodzisławiu Śl. dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej:

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy.

III. Dane dotyczące oferty:

– Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik do niniejszego zaproszenia.

– Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta.

– Ofertę z dopiskiem „Wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

a) osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 15 ul. Bogumińska 4b Wodzisław Śl.

b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

c) faksem – nr 32 72-18-703

d) mailem – kancelaria@um.wodzislaw.pl

w terminie nie później niż do dnia 03.12.2013r. godz. 15,00.

 IV. Wybór oferty:

– Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny ofertowej brutto.

– Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

– Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

– Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2013r. o godzinie 9,00

V. Wynagrodzenie:

– Za wykonaną usługę wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby zamawiającego.

VI. Osoba do kontaktu : Aleksandra W. Szymczak (tel. 32 45-90-444)

załącznik:

formularz oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.