Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego dla samodzielnych lokali mieszkalnych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie nw. operatów szacunkowych określających wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej. Operaty szacunkowe zostaną wykorzystane dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

a) lokal mieszkalny nr 10/6 położony w budynku przy Pl. Zwycięstwa w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 2176/138, o pow. 1731 m2, k.m.8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010021/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

b) lokal mieszkalny nr 2/8 położony w budynku przy ul.kard.S.Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1708/138, o pow. 3197 m2, k.m.8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00007388/3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

c) lokal mieszkalny nr 24/3 położony w budynku przy ul.E.Orzeszkowej w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działce nr 1879/138, o pow. 709 m2, k.m.8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010027/9, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

2. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową aktualnego sposobu użytkowania samodzielnego lokalu mieszkalnego, udziału w części wspólnej nieruchomości i sprzedaży części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

a) lokal mieszkalny nr 37/13 położony w budynku przy ul.kard.S.Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, usytuowany jest na działkach nr 1785/138 i 1455/138, o łącznej pow. 1994 m2, k.m.8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00053152/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

3. Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową garażu oraz udział w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej. Operat szacunkowy zostanie wykorzystany dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

a) Garaż nr 8 znajduje się w kompleksie garaży przy ul.S.Żeromskiego w Wodzisławiu Śl. Usytuowany jest na działce nr 1734/138 o pow. 474 m2, k.m.8, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00006104/2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 29 listopada 2013r. do godz. 10:00 .

1) pocztą na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl., lub

2) w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

3) za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

4) za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 29 listopada 2013r. o godz. 1200.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

Możliwość komentowania jest wyłączona.