Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego -ul. Marklowicka/dzierżawa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:
1. Zamawiający:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej zabudowanej  położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Marklowickiej 21B, oznaczonej jako działka nr 2209/201, obręb Wodzisław, karta mapy 2 W-R, o pow. 15341 m2, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00055938/5, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.
Na w/w nieruchomości znajduje się:
budynek hali, wiata z kanałem zsypowym, drogi dojazdowe, place i boksy, linia sortownicza do odpadów wstępnie posegregowanych, linia sortownicza do odpadów zmieszanych, wiata stalowa na belownice, waga najazdowa.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
4. Oferta winna zawierać :
1) Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).
2) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie referencji potwierdzających wykonanych, co najmniej 2 usług w zakresie wycen dot. dzierżawy nieruchomości zabudowanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Powyższe dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.
5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:
1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,
przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
7. Miejsce i termin składnia oferty:
Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 r. do godz. 1000 .
1) pocztą na adres:
2) Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl., lub
3) w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub
4) za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź
5) za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Otwarcie ofert nastąpi 30 kwietnia 2013r. o godz. 1130.
Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

załącznik – dzierżawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.