Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:
1. Zamawiający:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie operatu szacunkowego określającego prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 2116/38 o pow. 506 m2, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00034596/2, położonej przy ul.Krokusowej w Wodzisławiu Śl., dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :
Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).
załacznik – ul.Krokusowa(1)

 

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

 

 1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 

 1. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 

6. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.

 

7. Miejsce i termin składania oferty:

 

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 25 listopada 2013r. do godz. 1000.

 

 1. pocztą na adres:

  Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
  ul. Bogumińska 4

  44-300 Wodzisław Śl., lub

 2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub za pomocą faksu fax. 32 7218703, bądź za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 25 listopada 2013r. o godz. 1200.
Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.