Przeglądy okresowe kotłów – zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej dokonania kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2016 r.

Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.

Inne informacje: szczegółowych informacji udzieli: Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525.

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 • uzupełniony załącznik nr 1 zawierający adresy obiektów podlegających kontroli oraz moc kotłów (stanowiący integralną część zaproszenia),

 • kserokopię uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności

  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • kserokopię uprawnień wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń

  instalacji oraz sieci energetycznych.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena brutto.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 16.05.2016 r. do godz. 15:15.

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

  ul. Bogumińska 4

  44-300 Wodzisław Śląski,

 • za pośrednictwem faksu: (32) 7218703,

 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 

POBIERZ: załącznik

_____________________________________________________________

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu na wykonanie okresowych przeglądów kotłów w budynkach stanowiących własność Miasta Wodzisławia Śl., wszczętym w dniu 26.04.2016 r. nie została wybrana żadna oferta. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery kompletne oferty, które przekroczyły wartość zamówienia jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.