Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej – ul. Bogumińska

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śląskiego położonej przy ulicy Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na cele usługowe związane z ekspozycją nagrobków.

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej:
część działki nr 1749/41, karta mapy 5, obręb Wodzisław, użytek gruntowy „Bi”, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00055949/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

Powierzchnia przeznaczona do najmu: 162 m2.

Wywoławczy czynsz najmu wynosi 1.500,00 zł netto.

Minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu ustalonego w przetargu podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 300,00 zł należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 26.09.2014 r.

Za dzień zapłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra za pisemną zgodą Wynajmującego może być zaliczone na poczet miesięcznego czynszu najmu.
Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy przetarg przegrali zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 4 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez uczestnika konto.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od daty przetargu, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
dowód tożsamości,
oryginał dowodu wpłaty,
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, z projektem umowy najmu i lokalizacją przedmiotu najmu oraz ich przyjęciu bez zastrzeżeń,
aktualne zaświadczenie o wpisie do KRS bądź wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
w przypadku pełnomocników osób fizycznych oraz osób fizycznych umocowanych do działania w imieniu osób prawnych pełnomocnictwo, o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynika z innych dokumentów.
Dokumenty złożone w formie kserokopii winny być opatrzone na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej.

W przetargu nie mogą wziąć udział osoby, które mają nieuregulowane należności wobec Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Przetarg odbędzie się w dniu 02.10.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4, I piętro sala nr 23.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie we właściwej formie.
Ogłoszenie niniejsze umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Śląskiego www.wodzislaw-slaski.pl

Wszelkie informacje w sprawie przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4a, pok. 106 lub pod nr telefonu: (32) 45 90 525.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

informuje, że przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowej o powierzchni 162 m2 stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śląskiego, oznaczonej jako część działki nr 1749/41, karta mapy 5, obręb Wodzisław, położonej przy ulicy Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na cele usługowe związane z ekspozycją nagrobków, został odwołany ze względu na zmianę przeznaczenia w/w nieruchomości.

Przetarg miał odbyć się w dniu 02.10.2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4, I piętro, sala nr 23.

Prezydent Miasta

Wodzisławia Śląskiego

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.