Przetargi na najem nieruchomości gruntowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl.
ogłasza
przetargi na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl., położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie „ogródka letniego nr 1” o powierzchni 100 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym-Bi, opisanej w księdze wieczystej KW Nr GL1W/00006173/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu za najem nieruchomości pod ogródek nr 1 wynosi: 3.100,00 zł. (bez podatku VAT).
Wadium wynosi: 620,00 zł.
Minimalne postąpienie: 40,00 zł.

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl., położonej na Rynku w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem pod urządzenie i prowadzenie „ogródka letniego nr 2” o powierzchni 100 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3322/44, mapa 3, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym-Bi, opisanej w księdze wieczystej KW Nr GL1W/00006173/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.
Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu za najem nieruchomości pod ogródek nr 2 wynosi: 3.100,00 zł. (bez podatku VAT).
Wadium wynosi: 620,00 zł.
Minimalne postąpienie: 40,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 09 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, I piętro, sala nr 23 według następującej kolejności:
– o godz. 900 – na najem nieruchomości pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego nr 1,
– o godz. 915 – na najem nieruchomości pod urządzenie i prowadzenie ogródka letniego nr 2.
Wadia w podanych wysokościach winny być wniesione przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., konto nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA najpóźniej do dnia 01 kwietnia 2015 r.
Za dzień zapłaty wadiów uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:
1. dowodu tożsamości,
2. dowodu wpłaty wadium na odpowiedni ogródek letni z podaniem jego numeru przy dokonaniu wpłaty,
3. w przypadku osób fizycznych – dowodu wpłaty wadium,
4. w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne wypisy z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwe pełnomocnictwo wskazujące osobę uprawioną do licytacji w imieniu wspólników, dowody tożsamości,
5. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji aktualny wypis z rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą” za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej.

6. złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargów, projektami umowy najmu, z lokalizacją w/w ogródków oraz ich przyjęciu bez zastrzeżeń.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargów podlega:

1. zaliczeniu na poczet kaucji stanowiącej 1 miesięczny czynsz za najem nieruchomości, w przypadku uczestników przetargu, którzy przetarg wygrają.
2. zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od zamknięcia przetargu.
3. przepadkowi, jeżeli uczestnicy wygrywający przetarg uchylą się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Wysokości czynszów ustalonych w przetargach podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie we właściwej formie.
Firmy mające nieuregulowane zobowiązania wobec budżetu miasta Wodzisławia Śl. nie mają prawa przystąpienia do przetargów.
Ogłoszenie niniejsze umieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b oraz podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego:http: www.wodzislaw-slaski.pl

Wszelkich informacji dotyczących przetargów udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4a, pokój 104, tel. (32) 4590507 lub (32) 4590506.

Możliwość komentowania jest wyłączona.