Sprostowanie do ogłoszenia dotyczące przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wznowienia granic

Sprostowanie do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 14 maja 2014r. dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczące przedłożenia oferty cenowej na wykonanie wznowienia granic zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 tekst jednolity) działki nr 473/173, k.m.2, obręb Kokoszyce, o pow. 0,2810 ha, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl., zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00006184/6, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Zdrojowej – (około 10 punktów granicznych) prostuje się zapis w następujących punktach poprzez wykreślenie: w pkt VII Kryteria wyboru oferty: „Najniższa kwota netto”, a wpisanie „Najniższa kwota brutto”. w pkt VIII „Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 20 maja 2014r. do godz. 1200″, a wpisanie „Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23 maja 2014r. do godz. 1000″.

Możliwość komentowania jest wyłączona.