Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej – dom jednorodzinny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ogłasza

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławu Śl. przy ul. Wiklinowej 6, oznaczonej jako działka nr 2199/60 o pow. 512 m², mapa 2, obręb Wodzisław, o użytku gruntowym (B), opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00033854/2. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza nieruchomości (brutto) 250.000,00 zł
Wadium 50.000,00 zł
Minimalne postąpienie 2.500,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na osiedlu domów jednorodzinnych, zabudowana piętrowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny jest z lat 80-tych XX-wieku, o pow. użytkowej 148,57 m². Budynek jest częściowo podpiwniczony o pow. piwnic 9,90 m² i pow. kotłowni 9,75 m². Wyposażony jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, wodną ze studni głębinowej, ogrzewanie z własnej kotłowni. Konstrukcja budynku ściany murowane, strop betonowy. Dach budynku jest płaski kryty papą. Stolarka okienna PCV z lat 90-tych natomiast stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna płytowa. Tynki w budynku cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Na posadzkach znajdują się płytki ceramiczne, natomiast na podłogach panele. Brak ocieplenia budynku. Elewacja budynku w stanie dobrym. Budynek gospodarczy jest o pow. użytkowej 15,60 m² i posiada instalację elektryczną. Dach budynku płaski pokryty papą, okna drewniane, stolarka drzwiowa metalowa. Cały teren działki gruntu, na którym usytuowane są zabudowania ogrodzony jest płotem metalowym wraz z furtką i bramą. Na terenie nieruchomości posadowiony jest garaż blaszany, nie związany trwale z gruntem. Teren nieruchomości jest całkowicie zagospodarowany, pokryty trawą, z pojedynczymi drzewami iglastymi. Dojazd do nieruchomości od ul. Pszowskiej poprzez drogą osiedlową o nawierzchni asfaltowej. Oględzin nieruchomości można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panią Elżbietą Masarczyk, pracownikiem Referatu Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego, tel. 32/4590525.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :
Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, miasto nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śl., zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śl., Nr XXIV/232/2012 z dnia 26.09.2012 r., nieruchomość położona jest w terenach o symbolu OZ-obszary zabudowane.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym:
– pierwszy przetarg w dniu 27.03.2014 r.,
– drugi przetarg w dniu 11.07.2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, sala 206, piętro I.

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione w formie pieniężnej przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A. do dnia 23 września 2014 r. z podaniem numeru ewidecyjnego nieruchomości.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wymaganym terminie i wysokości, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
1. dowódu wniesienia wadium,
2. dowodu tożsamości,
3. w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy), zgoda organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot,
Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z oryginałem”, opatrzone aktualną datą i poświadczone podpisem osoby upoważnionej, 4. oświadczenie drugiego współmałżonka w przypadku osób posiadających wspólność majątkową, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka. Wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy okazać w dniu przetargu oraz w Kancelarii Notarialnej w przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
5. promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumienia przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.),
6. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg,
zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu tj. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej:
do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wpłacone wadium,
pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszone przetargi jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargów wraz z przyczyną ich odwołania do publicznej wiadomości.

Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4b, pokój 100, tel. 32/4590508.

Możliwość komentowania jest wyłączona.